Trang chủ

PHÁP NHIÊN THƯỢNG NHÂN nói Không quan tâm vọng niệm niệm khác không nói tán loạn không thanh tịnh chỉ cần miệng xưng danh hiệu

PHÁP NHIÊN THƯỢNG NHÂN nói:
Không quan tâm vọng niệm niệm khác, không nói tán loạn không thanh tịnh, chỉ cần miệng xưng danh hiệu.
Nếu thường xưng danh,do công đức của danh hiệu Phật mà vọng niệm tự dừng, tán loạn tự thanh tịnh, ba nghiệp tự điều hòa, nguyện tâm tự phát.
Cho nên lúc tâm nguyện sanh ít cũng Nam-mô A-di-đà Phật.
Lúc tán tâm tăng cũng Nam-mô A-di-đà Phật.
Lúc vọng niệm sanh cũng Nam-mô A-di-đà Phật
Lúc thiện tâm khởi cũng Nam-mô A-di-đà Phật.
Lúc không thanh tịnh cũng Nam-mô A-di-đà Phật.
Lúc thanh tịnh cũng Nam-mô A-di-đà Phật.
Lúc tam tâm thiếu cũng Nam-mô A-di-đà Phật.
Lúc tam tâm đủ cũng Nam-mô A-di-đà Phật.
Lúc tam tâm khởi cũng Nam-mô A-di-đà Phật.
Lúc tam tâm thành tựu cũng Nam-mô A-di-đà Phật.
Đây chính là phương tiện quyết định vãng sanh, ghi nhớ trong lòng không để lãng quên.
HGTĐ dịch 15.9.2016
Nam-mô A-di-đà Phật
(Bên dưới là Tôn tượng Pháp Nhiên Thượng Nhân (1133-1212), Sơ tổ Tịnh Độ tông Nhật Bản)
2020-10-17
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *